رئيس كل بيمه مركزي: حاشيه توانگري مالي معيار دقيقي براي ارزيابي توانايي و تعهدات شركت هاي بيمه
1394/09/15
رئيس كل بيمه مركزي: حاشيه توانگري مالي معيار دقيقي براي ارزيابي توانايي و تعهدات شركت هاي بيمه
آنچه در پي مي آيد مشروح سخنان محمدابراهيم امين ر ئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي است كه در بيست و دومين همايش ملي بيمه و توسعه بيان شد.
حضور اعضاي هيات مديره؛ كاركنان و دانشگاهياني كه در اين همايش حضور دارند گرامي مي دارم  و از سنديكا و پژوهشكده بيمه  كه در برپايي اين همايش تلاش كردند، سپاسگزارم. جناب نهاونديان رئيس محترم دفتر و سرپرست نهاد رياست جمهوري كه به جمع ما خواهند پيوست  و از فرمايشات ايشان بهره خواهيم برد.
موضوع همايش امسال بيمه، توانگري مالي و توانمندي مديريتي است . توانگري مالي به اين معنا كه شركت هاي بيمه قادر به ايفاي تعهدات خود باشند و طبيعي است كه مهمترين عامل در توانگري مالي سرمايه شركت هاي بيمه است. من خلاصه مسايلي را در باب نكاتي كه بايد از زبان رييس كل بيمه مركزي بشنويد، عرض ميكنم تا پس از آن براي اغتنام از فرصت  از حضور مقامات ارشد اقتصادي كشور بهره مند شويم.
در حال حاضر سرمايه به چالشي در صنعت بيمه تبديل شده و اكثر شركت هاي بيمه به دليل بازده پايين قادر به جذب سرمايه كافي براي پوشش همه ريسك هايي كه دارند، نيستند.
يكي از مصوبات دولت اين است كه حداقل سرمايه براي تاسيس شركت هاي بيمه را تعيين كرده و اين موضوع در حال حاضر به دليل عدم مشاركت سهامداران وسرمايه گذاران در افزايش سرمايه تبديل به چالش مقرراتي شده و از طرف ديگر بازده پايين توجيه اقتصادي براي افزايش سرمايه را ندارد و مديران شركتهاي بيمه اين چالش را با سهامداران شان دارند.
راه حل مطلوب آن است كه ما به جاي تعيين سرمايه براي شركت هاي بيمه با توجه به اينكه در حال حاضر حاشيه توانگري به عنوان يك معيار قابل قبول در صنعت بيمه جا افتاده و انشالله با اصلاحي كه در آيين نامه انجام مي دهيم ،حاشيه توانگري  به معيار دقيقي براي ارزيابي توانايي و تعهدات شركت هاي بيمه تبديل خواهد شد و به صنعت بيمه و شوراي عالي بيمه اجازه بدهد تا براساس معيار حاشيه توانگري و سرمايه اي وارد و شركت هاي بيمه شكل بگيرند . در دنيا يك معيار وجود دارد و به شركتهاي بيمه اجازه مي دهد ۹ برابر سرمايه" صدور" بيمه و ۳ برابر آن "نگهداري" داشته باشند.حتما يك مقياس اقتصادي براي شركت هاي بيمه وجود دارد كه بايد در شوراي عالي بيمه و شركت هاي بيمه مقياس اقتصادي آن را پيدا كنيم و اجازه دهيم همه فعالان و علاقمندان و به خصوص افراد حرفه اي و صاحب تجربه مديريتي  و عملي در صنعت بيمه امكان تاسيس شركت بيمه و سهامداري در شركت هاي بيمه را داشته باشند . نكته ديگر آن است كه در اين توانگري مهم است بحث آن است كه شركت هاي بيمه بايد در تعيين حق بيمه به گونه اي عمل كنند كه بتوانند همه خسارت ها و هزينه ها را پوشش دهند.
نكته ديگر دراين بين، جنگ قيمت هايي است كه در حال حاضر بين شركت هاي بيمه رواج يافته  و يكي از آسيب هاست  و به بيان ديگر انتقال مشكلات امروز به فردا  و سالهاي آينده است و اين موضوع بايد در بحث توانمندي مديريتي كه دراين سمينار مطرح شده مورد توجه مديران صنعت بيمه قرار بگيرد.
مديران صنعت بيمه در صورتي كه توانگريشان از يك حدي كاهش يابد بايد تدابيري بينديشند. براي مثال اينكه شركتي براي سالهاي متوالي توانگري پاييني داشته باشد  به اين معناست كه اراده مديريتي براي حل اين مساله وجود ندارد و اين اراده مديريتي در بخش جنگ قيمت ها  است كه از آسيب هاي جدي است كه بايد  مديران صنعت بيمه براي آن چاره انديشي كنند.
بحث ديگري كه امروز و در شرايط اقتصادي كشور اهميت دارد ، بحث اشتغالزايي صنعت بيمه  و نقش موثر آن در اين زمينه است. صنعت بيمه توانمندي اشتغال فوري و موثر در همه پهنه جغرافيايي كشور را دارد.
وقتي يك شركت بيمه با ۱۰۰ ميليارد تومان سرمايه تاسيس مي شود ،حداقل ۳۰۰ نفر پرسنل و هزار نماينده مي خواهد . در صورتي كه بروكراسي ارزيابي سهامداران و متقاضيان تشكيل شركت بيمه را و بروكراسي آن را كاهش دهيم و در مدت كمتر از يكسال رسيدگي كرده و مجوزهاي لازم را صادر كنيم و منع سرمايه از شركت ها برداشته شود ،صنعت بيمه قابليت اشتغالزايي بالايي را دارد.
در شرايطي كه مي رود تا تحريم ها از اقتصاد ايران حذف شود صنعت بيمه بايد خود را براي برعهده پرفتن شهم و نقش موثري از اشتغالزايي آماده كند.
بحث ديگري كه امروز حائز اهميت است و شايد هم به توانگري مالي و توانمندي مديريتي مربوط است بحث شكل گيري ذي نفع واحد است كه ما در بسياري از شركت هاي بيمه شاهد شكل گيري ذي نفع واحد هستيم . سهامدار عمده اي كه ظاهرا بيش از ۲۰ درصد سهام مقرري -  كه در قانون تاسيس آمده -  را ندارد اما به شكل غير مستقيم شركت بيمه را اداره مي كند.
ذي نفع واحد در شركت بيمه مزايا و معايبي دارد . در مزايا آن مي توان به مديريت منسجم و يكپارچه اشاره كرد . اين اختلافاتي كه در هيات مديره برخي شركتهاست  در شركتهايي كه دي نفع واحد دارند كمتر است و براي تامين سرمايه تقريبا مشكلي وجود ندارد  و حال اين ذي نفع واحد يك بانك يا مجموعه اي سرمايه دار است. مزيت ديگري كه دارد پاسخگو بودن است كه مي شود در هماهنگي كه ميان نهاد ناظر و ذي نفع وجود دارد در صورت بروز بحران اين مشكلات را مديريت كرد و اين تجربه را در خصوص يكي از شركتهاي بيمه داشتيم كه در هماهنگي با ذي نفع واحد با افزايش سرمايه و كمك به انسجام مديريتي  و اصلاح شيوه مديريتي مشكلات آن برطرف شد.
اما ذي نفع واحد، مضار ديگري هم دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد و آن اين است كه بسياري از ذي نفعان براي تامين منابع مالي شركت بيمه تاسيس ميكنند و اين موضوع ريسك دارايي ها را بسيار بالا مي برد . بسياري از آنها از طريق فشار براي انتصاب مديران غير حرفه اي تلاش دارند . برخي از سرمايه گذاري ها شركت را به سمت و سويي مي برند كه ريسك آن بالاست و اين به نظر من براي شركت، آسيب رسان است كه بايد مساله شكل گيري شركتها در كنار مساله جنگ قيمت ها مورد توجه مديران صنعت بيمه قرار گيرد.
بحث ديگري كه روياروي ماست بحث شرايط پساتحريم است و ما شايد در وهله اول در صنعت بيمه به سرمايه خارجي آنچنان نيازمند نباشيم ؛گويي اينكه سرمايه خارجي همراه با خود مزيت هاي  ديگري هم دارد اما از آنجايي كه تاكنون ما نشانه اي از حضور سرمايه خارجي نديديم بنابراين آن را در اولويت هايمان قرار نداديم.بحث اساسي اين است كه بابرداشته شدن تحريم ها بيمه گذاران بزرگ كه قبل از تحريم بيشتر به بازار خارج توجه داشتند و به طور مستقيم با بيمه گران خارجي طرف مي شدند بايد تمهيداتي انديشيده شود به خصوص از طرف هيات دولت كه اين بيمه گذاران بزرگ در حوزه نفت، گاز و انرژي و هواپيمايي و كشتيراني از طريق شركتهاي بيمه داخلي پوشش لازم را دريافت دارند و طبيعي است تا شركت هاي داخلي نسبت به توزيع ريسك مناسب با شرايط بازار بين المللي اقدام كنند اما چنانچه به رويه سابق عمل شود براساس همه تحربيات مديريتي كه در دوران پساتحريم در ارزيابي ريسك و مديريت  خسارات داشتيم و نهادهايي كه به شكل صندوق و كنسرسيوم  براي مديريت بحران به وجود آمد همه بلا اثر خواهد بود.
نكته مهم ديگري كه ما در شرايط پسا تحريم بيش از همه نيازمند آن هستيم دانش بيمه اي و به ويژه سامانه هاي بيمه اي  در زمينه core insurance هستيم و با توجه به كور اينشورهايي كه امروز در بازار هست و محدوديتي كه پيش روي آنهاست  ما بايد تلاش كنيم تا با استفاده از كور اينشورهايي كه امتحان پس دادند و قابليت استقرار و پشتيباني در كشور را دارند، بهره بگيريم.
نكته ديگري كه در پساتحريم، اهميت ويژه اي دارد آموزش حرفه اي است كه صنعت بيمه در دوران تحريم از آن محروم مانده است  و مديران و كارشناسان ما به رغم تجربياتي گران قدري كه در كار مديريتي بيمه آموخنتند اما از دريافت گواهي نامه معتبر از مراجع رسمي محروم مانده اند و مدارك حرفه اي نداريم كه در ارزيابي صلاحيت مديران مورد استفاده قرار گيرد.ما در ارزيابي مديران كليدي صنعت بيمه در نبود مدارك حرفه اي، ناچار هستيم به مدارك دانشگاهي و مدارج تجربي تكيه كنيم كه اين مدارك  بيانگر توانايي واقعي و احاطه افراد به كار بيمه گري نيست.
بحث ديگر در پسا تحريم مساله رتبه بندي است . شركتهاي بيمه ايراني به لحاظ نيروي انساني ،سرمايه و شيوه ها و فرايندهايي كه در شركت تعبيه كرده اند واجد شرايط رتبه بندي خود هستند و بايد در معرض اين رتبه بندي قرار گيريم تا بازار رقابتي صنعت بيمه از معيار مشخص براي مشتريان خود بهره مند باشد.
موضوع ديگر در شرايط پسا تحريم اين است كه ما تنها خريدار بيمه و خدمات بيمه اي نيستيم ما هم عرضه كننده و هم خريدار بيمه هستيم و شركت هاي بيمه در تعاملات با بيمه هاي خارجي بايدبه اين نكته توجه كنند كه ما فقط  خريدار بيمه اتكايي از خارج نباشند و اينكه اجازه ندهيم تا توانايي ايجاد شده در صنعت بيمه كشور خودش رادر معرض آزمون بگذارد كه اين موضوع قابل قبول نيست .اميدواريم با منطقي كردن ضريب حاشيه توانگري و محاسبات دقيقي كه پژوهشكده بيمه در حال انجام آن است و امروز گزارشات خود رادر مورد آيين نامه ۶۹ در معرض صاحبنظران و متخصصان حاضر در اين همايش مي گذارد ،و ما در شوراي عالي بيمه بااصلاح اين آيين نامه جامعيت بيشتري به آن مي دهيم تا معيار قابل قبولي در منظر افكار عمومي قرار گيرد .
من از همه مهمانان خارجي كه دعوت ما را پذيرفتند و در اين جمع حضور يافتند  و از همه شركتهاي  خارجي و از همه شركت كنندگاني كه برما منت گذاشتند و دعوت ما را پذيرفتند، تشكر ميكنم و براي همه شما توفيق و تندرستي آرزو ميكنم و اميدوارم صنعت بيمه با كسب اعتبار ازجامعه و كسب اعتبار از تصميم گيران در نظام جمهوري اسلامي خدمتگزار رشد و رفاه كشور عزيزمان باشيم .
نظرات ارسالی
 
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
متن پیام:
کد امنیتی:
mihanm.gifbanklogo.jpg
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بیمه میهن نمایندگی 2028 می باشد
     همراه:   02122087584

قوانین و مقررات
Copyright (©) 2010 - www.mihanbimeh.com